Copyright © Oala Media 2020

ބޭރަށް ނިކުމެ ކުޅުން: ދިވެހި ކުދިން ގުދުރަތީ މާހައުލުތަކަށް އަހުލުވެރިވުން މުހިންމު ވާ ސަބަބުތައް

މިއަދުގެ ޑިޖިޓަލް ދުނިޔޭގައި ގިނަ ފަހަރަށް ކުޑަކުދިންނަށް ތިބެވެނީ ސްކްރީންތަކަށް ގެއްލިފައި، އަދި ގޭގެ ދޮރުން ބޭރުގައިވާ ގުދުރަތީ ދުނިޔޭގެ އަޖައިބުތައް ތަޖުބުރިބާ ނުކުރެވިއެވެ. އޯލަ ޓީމުން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި މި އެޕްގެ ބޭރުން، ކުދިންގެ…

ގޭތެރޭގައި ކުދިންނަށް ކުރެވިދާނެ ސައިންސު ކަމެއް!

ދުވަހަކުވެސް ކަރުދާސް ފޮށިފަދަ ރީސައިކަލް ކުރެވޭނޭ ތަކެތި ގޭތެރެއިން އުކާލަމުން “މީގެ ބޭނުން ހިފިދާނެ” އޭ ހިތައް އެރި ހެއްޔެވެ؟ ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް ގޭގައި އުފެދޭ މިފަދަ ކުނިބުނީގެ ބޭނުން އުފެއްދުންތެރި ގޮތުގައި ހިފިދާނެއެވެ.…

އަދުގެ ކުދިންނަށް “ސްޓީމްގެ” މުހިންމުކަން

ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއް ނަމަ، ސްޓީމްގެ އަސާސީ ޚިޔާލުތައް ދަސްކުރުމަކީ ހުރިހާ އުމުރެއްގެ ކުދިންނަށް ވެސް އަގުހުރި ކަމެއް ކަމަށް އެތައް ފަހަރަކު އަޑުއަހާފައި ވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ސްޓީމްގެ…